Mounts obtained by

View as: Grid | Details

aithon

Aithon

boreas

Boreas

enbarr

Enbarr

gobwalker

Gobwalker

gullfaxi

Gullfaxi

markab

Markab

nightmare

Nightmare

xanthos

Xanthos

NameIconPatchHow to Obtain
Aithonaithon2.2Drops as reward from Bowl of Embers (Extreme).
Boreasboreas2.38Drops as reward from The Akh Afah Amphitheatre (Extreme).
Enbarrenbarr2.2Drops as reward from The Whorleater (Extreme).
Gobwalkergobwalker3.05Obtained as loot from clearing the raid "Alexander - The Burden of the Father (Savage)."
Gullfaxigullfaxi2.2Drops as reward from The Navel (Extreme).
Markabmarkab2.3Drops as reward from The Striking Tree (Extreme).
Nightmarenightmare2.1Drops from Extreme Mode Garuda, Titan or Ifrit Primal fights.
Xanthosxanthos2.2Drops as reward from The Howling Eye (Extreme).